TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 03 / 2023
Đã nhận 180 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.89 %
Đã xử lý 172 hồ sơ
Đúng hạn 170 (98.84 %)
Trễ hạn 2 (1.16 %)
Đang xử lý 8 hồ sơ
Đúng hạn 8 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)