TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
219 hồ sơ

Đang xử lý
7 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.72 (%)